ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา ป.ตรี ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของนักศึกษาและครอบครัว โดยเฉพาะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและการเงินของนักศึกษาที่ประสบมาอย่างต่อเนื่อง

    โดยมหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษาเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ สำหรับนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งทุนการศึกษาทั่วไป และทุนการศึกษาทำงานแลกเปลี่ยน

    ลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่นักศึกษาทุกคน โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 30 สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 และลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 20 สำหรับการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จากค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราปกติ และลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาอัตราปกติ สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2564 การศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 รวมทั้งมีมาตรการผ่อนจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2565

    นอกจากนี้ ยังจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้วิทยาเขต/คณะ/หลักสูตร จัดเตรียมห้องเรียนที่มีความพร้อมของระบบและอุปกรณ์การเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำแก่นักศึกษาที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์ สถานที่ และเครือข่ายสัญญาณในการเรียนการสอน จัดสวัสดิการเงินยืมฉุกเฉินแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงินและมีความจำเป็นเร่งด่วน และจัดสวัสดิการช่วยเหลืออาหารกลางวันแก่นักศึกษาที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ

    ทั้งนี้ กรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบอื่นๆ และต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาติดต่อคณะ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านกิจการนักศึกษา เพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็นรายกรณี


  ประกาศแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษา.pdf