ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ แสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ได้รับรางวัล “อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2565”
    เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 65 รศ. สุชาดา ทิพย์มนตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2565 จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมี ผศ. ดร.ยุทธพงศ์ เพียรโรจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับมอบแทนโดยโครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2565 จัดขึ้นเพื่อยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแด่อาจารย์ต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาการสอนให้ทันสมัยเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ตลอดจนยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2565 คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน จำนวน 6 รายทั่วประเทศ