ข่าวชาวสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปี 2564
    สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำปี 2564 ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการและได้ทุ่มเทอุทิศตน เสียสละในการทำงาน เป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชน ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นครชัย เผื่อนปฐม คณะแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นครชัย เผื่อนปฐม ปัจจุบันปฎิบัติงานเป็นอาจารย์พิเศษของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเลือกเป็นประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยเป็นคนแรก เป็นผู้วางรากฐานและพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทางประสาทศัลยกรรมของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ มีขอบเขตการให้บริการประชาชนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะด้านการบาดเจ็บต่อระบบประสาทจากรถจักรยานยนต์ โดยสามารถรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติซึ่งใช้อ้างอิงจนถึงปัจจุบัน  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิญูญู มิตรานันท์ คณะแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิญญู มิตรานันท์ เป็นพยาธิแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ที่มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งทั้งทางพยาธิวิทยาคลินิกและพยาธิวิทยากายวิภาค เป็นผู้ทุ่มเท รับผิดชอบ เสียสละในการทำงาน เป็นอาจารย์แพทย์ที่เอาใจใส่ต่อการศึกษา และผลิตตําราที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียน การสอน วิชาพยาธิวิทยา ด้านวิจัย มีผลงานวิจัยระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง มีความเมตตา เอื้อเฟื้อ เพื่อนร่วมงานทั้งการงานและความเป็นอยู่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงอุ่นใจ กออนันตกุล คณะแพทยศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงอุ่นใจ กออนันตกุล เป็นอาจารย์ประจําภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ได้รับรางวัลจากองค์กรสูตินรีแพทย์ระดับโลก มีผลงานด้านการสอน การบริการวิชาการและการวิจัย เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ เป็นผู้ก่อตั้งหน่วยบริบาลทารกในครรภ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้บริการวินิจฉัยทารกก่อนคลอดแห่งแรกของภาคใต้ เป็นทีมนําในการตรวจคัดกรองและวินิจฉัยก่อนคลอดโรคธาลัสซีเมียในคู่สมรส ซึ่งต่อมาได้รับการบรรจุเป็นนโยบายระดับชาติ รวมทั้งเป็นกําลังสําคัญของคณะแพทยศาสตร์ ในการปฏิรูปหลักสูตรให้ทันสมัยตามมาตรฐานสากลศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เสกสิต โอสถากุล คณะแพทยศาสตร์
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เสกสิต โอสถากุล ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ และ รองผู้อำนวยการสถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เป็นผู้ที่มีผลงานวิชาการจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ได้รับเลือกเป็นประธานชมรมโรคทางเดินอาหารและโรคตับในเด็ก ดำเนินการขอความร่วมมือจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการคัดกรองโรคน้ำดีคั่งในทารก จนมีการบรรจุในสมุดบันทึกสุขภาพของเด็กซึ่งนำไปใช้ทั่วประเทศ นอกจากนี้ได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคทางเดินอาหารที่ยากไร้ และเป็นผู้ริเริ่มการทำหัตถการเพื่อการวินิจฉัยและรักษาเด็กโรคทางเดินอาหาร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์
    ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย เป็นผู้อํานวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์นวัตกรรมชีววัสดุต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความเชี่ยวชาญในสาขาจุลชีววิทยาการแพทย์ เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ มีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติมากกว่า 250 เรื่อง ได้รับการอ้างอิงจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกมากกว่า 5,200 รายการ มีสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกว่า 40 ราย เป็นเมธีวิจัยอาวุโส สกว.ปี 2558 และ 2561 และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ปี 2564ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดวงพร คันธโชติ คณะวิทยาศาสตร์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดวงพร คันธโชติ เป็นหัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาถึง 8 ปี เป็นผู้มีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างงานวิจัย มีความเชี่ยวชาญโดดเด่นทางด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ทางอาหาร การเกษตร สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีผลงานเชิงประจักษ์ที่สามารถนําไปใช้ได้จริง จากผลงานวิจัยที่นําไปขอสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรต่างๆ มากมาย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า 100 เรื่อง มีจำนวนผลงานตีพิมพิ์สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานข้อมูล ISI