ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT
    สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2 หลักสูตร Non-degree การจัดการระบบกิจการฮาลาล HALAL SYSTEM MANAGEMENT โดยความร่วมมือของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

    โดยเปิดรับผู้เรียนจำนวน 2 รุ่นต่อปี จำนวน 40 คนต่อรุ่น รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 22 พฤษภาคม 2565 และเปิดเรียนระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม – 18 กันยายน 2565
รายละเอียดและการรับสมัครเพิ่มเติม: http://halalinst.psu.ac.th/th/?page_id=809 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ค่าลงทะเบียน: งานทะเบียนหลักสูตร 074 - 289291
รายละเอียดทั่วไป: นายมะรอซี ลีเมาะ/นางสาวซานูรา ดอนา โทรศัพท์ 082 - 2730548