ข่าวชาวสงขลานครินทร์

4 เมษายน 2565 ขอเชิญร่วมเสวนา “เวทีสมัชชาพนักงาน เพื่อทิศทางพัฒนา ม.อ.อย่างยั่งยืน”
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วม “เวทีสมัชชาพนักงาน เพื่อทิศทางพัฒนา ม.อ. อย่างยั่งยืน” ในวันที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. - 16:30 น. ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตของการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย

กำหนดการจัดกิจกรรมมีดังนี้  

เวลา 13.00 - 13.30 น.
ลงทะเบียน

เวลา 13.30 – 13.40 น.
  • กล่าวต้อนรับ โดย นายวรรณโณ สนธิพิพัฒน์ ประธานสภาพนักงาน วิทยาเขตหาดใหญ่
  • กล่าวรายละเอียดกิจกรรม โดย นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธานสภาพนักงาน ม.อ.
  • กล่าวเปิด โดย ผศ. ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่
เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ
  • การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ในมุมมองของบุคลากรสายสนับสนุน
  • ทิศทางและแนวทางการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย
เวลา 15.00 - 15.15 น.
พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 15.15 - 16.15 น.
เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ
  • โครงสร้างการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยฯในมุมมองของบุคคลากรสายสนับสนุน 
  • อื่นๆ รวมทั้งตอบข้อซักถามและสรุปกิจกรรม
ลงทะเบียนได้ที่ https://shorturl.asia/SdnR2