ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สป.อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามหลักสูตรโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของ ม.อ.
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และคณะ สป.อว. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามหลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 นายดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เป็น Sandbox ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการมานานพอสมควร ซึ่งก็ต้องดำเนินการขับเคลื่อนให้มีความต่อเนื่องต่อไป เพื่อเป็นโอกาสในการสร้างบุคลากรให้กับประเทศ รวมถึงตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในอนาคต ขอบคุณผู้ประกอบการที่ได้ให้โอกาสร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการพัฒนาหลักสูตรในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ความสำคัญกับโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อให้สามารถผลิตกำลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ ซึ่งนอกจากการเสนอหลักสูตรเข้าร่วมโครงการแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้ปรับหลักสูตรการศึกษาให้เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based education : OBE) ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา บางหลักสูตรปรับเป็นหลักสูตร CWIE เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร เป็นต้น บางหลักสูตรกำหนดให้นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาทุกคน เช่น หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และบางหลักสูตรปรับเป็น Module เต็มรูปแบบ เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เป็นต้น ซึ่งหลักสูตรเหล่านี้มีการจัดการเรียนการสอนโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และภาคประชาสังคมอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่การตรวจเยี่ยมและติดตามหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะได้สร้างความเข้าใจระหว่าง สป.อว. กับ มหาวิทยาลัยในการสร้างกำลังคนให้มีศักยภาพสูงทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ ที่ทันต่อความต้องการของการทำงานในอุตสาหกรรมใหม่สู่ New S-Curve และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลต่อไปรศ. ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ได้นำเสนอภาพรวมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของ ม.อ. ว่า มหาวิทยาลัยได้ส่งหลักสูตรเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน และได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจำนวน 8 หลักสูตร โดยในปีงบประมาณ 2564/2565 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีก 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ 3. หลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล