ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ เปิดเวทีระดมสมอง “อนาคต ม.อ.” ร่วมขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชามหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ “อนาคต ม.อ.” เพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่วนงาน บุคลากร เกี่ยวกับทิศทางแนวคิด นโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งส่วนงานและหน่วยงานจะได้รับทราบทิศทางแนวคิด นโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อน ม.อ. ในอนาคต รวมทั้งรับฟังแนวคิด และทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในอนาคตอย่างยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนเพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ได้ตามเจตนารมณ์ และเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2566 – 2570 ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2565 โดยมีผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วม ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และผ่านระบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่านเพจ @PSUconnext     ภายในงานมีการอธิบายกระบวนการสมัชชา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ การปาฐกถา เรื่อง “บทบาทมหาวิทยาลัยในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การแสดงวิสัยทัศน์ “ทิศทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการแบ่งกลุ่มระดมสมองในประเด็นต่างๆ นำโดยประธานคณะทำงานและทีมงานแต่ละกลุ่ม ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นกำลังของชาติ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ การสร้างและเพิ่มมูลค่าความรู้ นวัตกรรม ไปสู่การพัฒนาประเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ และการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์    และในวันที่ 2 ของการประชุมจะเป็นการนำข้อเสนอเชิงนโยบาย โดย ประธานคณะทำงานแต่ละกลุ่ม โดยมีอธิการบดี และทีมบริหาร รับข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการสื่อสารประชาคม ม.อ. ในการมองอนาคตและกำหนดประเด็นทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน ภายใต้ภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ร่วมกันเสนอความคิดเห็นนอกเหนือนโยบายและยุทธศาสตร์ที่วางไว้จากผู้ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป โอกาสใหม่ๆ ที่จะทำให้มหาวิทยาลัยสามารถใช้ศักยภาพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยการพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม่ รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

สงขลานครินทร์มีการเตรียมความพร้อมในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยในภาวะที่มีการผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความไม่ชัดเจนต่างๆ ในปัจจุบัน ซึ่งมหาวิทยาลัยยังเป็นประโยชน์ในการเป็นพื้นที่เรียนรู้ให้กับคนในระบบ นอกระบบ และการพัฒนาคนทุกช่วงวัย รวมทั้งการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่จะเป็นกลไกทำให้มหาวิทยาลัยมีมาตรฐาน และปรับภารกิจให้ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสู่การสร้างความยั่งยืนในอนาคต