ข่าวชาวสงขลานครินทร์

10-11 พฤษภาคม 2565 สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ผู้ได้รับเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัย และอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในระหว่าง วันที่ 10 –11 พฤษภาคม 2565 โดยในปีนี้ มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 8,176 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาเอก 132 คน ปริญญาโท 754 คน และปริญญาตรี 7,290 คน
    

    
    ในปีนี้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีมติเปนเอกฉันท ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การประถมศึกษา) แดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแกการศึกษาไทยอยางลนพน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการประถมศึกษา ทรงอุทิศพระองคประกอบพระราชกรณียกิจมาอยางตอเนื่องยาวนาน ทรงชวยเหลือ สงเสริม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชน ในทองถิ่นทุรกันดารใหไดรับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง
    
    นอกจากนั้น จะพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ดังนี้

ปริญญากิตติมศักดิ์ 
 • เภสัชกรหญิง ดร. สุภาภรณ ปติพร เภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • ศาสตราจารยสุริชัย หวันแกว ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ความขัดแยงและสันติศึกษา)
 • ผูชวยศาสตราจารยนุกูล รัตนดากุล วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ชีววิทยาประยุกต)
 • นางสาวปฐมา จันทรักษ  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
 • นายสุรชัย ตรงงาม นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 • พลเอกอรรฐพร โบสุวรรณ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติตติมศักดิ์ (การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)
 • รองศาสตราจารย ดร.อรัญญา เชาวลิต พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร)
 • นายไข โกสินทร์ การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ
 • ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยนครชัย เผื่อนปฐม คณะแพทยศาสตร์
 • ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยวิญู มิตรานันท   คณะแพทยศาสตร์
 • ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงอุนใจ กออนันตกุล คณะแพทยศาสตร์
 • ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์  วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร์
 • ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ดวงพร คันธโชติ  คณะวิทยาศาสตร์
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เสกสิต โอสถากุล

บุคคลและองค์กร ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ 
 • ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญธรรม นิธิอุทัย
 • ดร.รอยล จิตรดอน
 • มูลนิธิพิทักษเด็กภูเก็จ

อาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์
 • ศาสตราจารย ดร.สุมาลี วงษวิฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ประจำปี 2564
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่น ด้านบริการวิชาการ
รองศาสตราจารย ดร.ทพญ. อังคณา เธียรมนตรี  คณะทันตแพทยศาสตร์
อาจารยตัวอยางดีเดนดานการเรียนการสอน
รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซตั้ง  คณะวิทยาศาสตร์
อาจารยตัวอยางดีเดนดานการวิจัยและนวัตกรรม สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย ดร.ประณีต สงวัฒนา  คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารยตัวอยางดีเดนดานการวิจัยและนวัตกรรม สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รองศาสตราจารยดร.วรากร ลิ่มบุตร  คณะวิทยาศาสตร์
อาจารยตัวอยางดีเดนดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร
อาจารยตัวอยางดีเดนดานกิจการนักศึกษา
อาจารยตวนยามีลา อัลอิดรุส  คณะศึกษาศาสตร์
อาจารยตัวอยางรุนใหมดีเดน 
ผูชวยศาสตราจารย์ แพทยหญิงอรุณี เดชาพันธุกุล คณะแพทยศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ สันปาเปา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

    สำหรับรายละเอียด กำหนดการซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ จะแจ้งให้ทราบต่อไป  ติดตามประกาศได้ที่  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้
https://reg.psu.ac.th/reg/News_expectgraduate.aspx


  ข้อแนะนำบัณฑิตที่จะเข้ารับการถ่ายภาพหมู่.pdf
  กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต.pdf
  การสั่งจองภาพชุดมาตรฐานและไฟล์ดิจิทัล.pdf
  การบริการจองเช่าชุดครุยบัณฑิต ปี 2563.pdf
  การจัดการจราจรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร .pdf