ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขยายเวลาส่งผลงานวิจัยงานประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มี.ค. 65
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022 ในหัวข้อ “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขยายระยะเวลาในการส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มีนาคม 2565 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มีนาคม 2565 แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่ผ่านการแก้ไข ภายในวันที่ 29 เมษายน 2565 และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช / คุณนลินี จิโรภาส สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 9220, 9226 (ข้อมูลทั่วไป) 0 7428 9210, 9222 (ข้อมูลการนำเสนอผลงาน) อีเมล: educonf@g.psu.ac.th เว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th Facebook: @PSUEduConf