"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อาจารย์-นศ. ม.อ. ร่วม Workshop on "Lancang-Mekong Youth Online: Lancang-Mekong Regional Governance"
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ คณะแพทยศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมงาน “Lancang-Mekong Youth Online: Lancang-Mekong Regional Governance” ในหัวข้อ The Opportunities, Challenges and Future Development of Lancang Mekong Regional Governance in the COVID-19 Pandemic Era ในรูปแบบออนไลน์ และร่วมบรรยาย ในหัวข้อ History, Present and Future of Greater Mekong Subregion: What the international youth should be aware of and think about และ หัวข้อ On the Bright Side of the Covid-19 Pandemic: Cultural and Educational Perspective เมื่อระหว่างวันที่ 17-22 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา    โดยกิจกรรม “Lancang-Mekong Youth Online: Lancang-Mekong Regional Governance” เป็นกิจกรรม Workshop เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนของเยาวชน ทั้งในเชิงความรู้และวัฒนธรรม เพื่อสอดรับกับนโยบายเพื่อการพัฒนาลุ่มแม่น้ำโขง โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก LMC China Secretariat, Lancang-Mekong Water Resources Cooperation Center, Lancang-Mekong Environment Cooperation Center และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนและประเทศต่างๆ ในแถบลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในลุ่มแม่น้ำโขง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 15 คน จากคณะแพทยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย