ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 10th PSU Education Conference 2022 ในหัวข้อ “Upskilling and Upscaling for Future Innovating Higher Education Quality” ระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีปฏิทินการส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ ดังนี้

1 ธันวาคม 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
ลงทะเบียนส่งผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมส่งบทคัดย่อ และแจ้งผลการพิจารณาบทคัดย่อ (Abstract)

1 – 15 มีนาคม 2565
ส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)

ภายใน  31 มีนาคม 2565
แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม

ภายใน 15 เมษายน 2565
ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มที่ผ่านการแก้ไข

    ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ผ่านเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2565

    ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564  – 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ และขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยไม่มีค่าลงทะเบียน

    สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณ วิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช / คุณ นลินี จิโรภาส สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0 7428 9220, 9226 (ข้อมูลทั่วไป) 0 7428 9210, 9222 (ข้อมูลการนำเสนอผลงาน)

อีเมล: [email protected] 

เว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th 

Facebook: @PSUEduConf