ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันฮาลาล ม.อ. เสวนาโอกาสการพัฒนาสินค้าฮาลาลของผู้ประกอบการ
    สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดเสวนาโอกาสการพัฒนาสินค้าฮาลาลของผู้ประกอบการ ณ โรงแรมอัลฟาฮัจย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา พัฒนากำลังคน และสร้างอาชีพแก่ผู้จบหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล และเป็นแนวทางพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ    ผู้เสวนาประกอบด้วย ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อาจารย์สมาท เหตุหาก ประธานฝ่ายกิจการฮาลาล กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และอาจารย์อับดุลราซัค หมีนยะลา กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และผู้แทนนักศึกษาที่ได้รับเข้าทำงานจากโรงงานหรือบริษัท และสถานประกอบการในจังหวัดสงขลา    ผศ. ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ตลาดอาหารฮาลาลโลก เป็นที่น่าจับตามองอย่างมากเนื่องจากมีมูลค่าสูงถึงราว 7 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นมูลค่า 15% ของตลาดอาหารโลก แต่ประเทศไทยยังขาดความพร้อมของผู้ประกอบการและบุคลากรในสถานประกอบการฮาลาลที่ขาดการพัฒนาความรู้ ทั้งในระดับความรู้พื้นฐานด้านฮาลาลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านฮาลาลในระดับอุตสาหกรรม สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้พัฒนากำลังคนด้วยการจัดหลักสูตร การจัดการระบบกิจการฮาลาล อย่างมีคุณภาพตามหลักวิชาการขึ้น     ผู้ประกอบการที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานฮาลาล หรือต้องการการรับรองเครื่องหมายมาตรฐานฮาลาล ที่ต้องการทีมงานที่มีความรู้ความสามารถและผ่านหลักสูตร “การจัดการระบบกิจการฮาลาล” ตามหลักวิชาการ สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0 7428 9292