ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ร่วมกับเครือข่ายศิลปินจังหวัดสงขลา จัดนิทรรศการ วาดสงขลา 3
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ. ร่วมกับเครือข่ายศิลปินจังหวัดสงขลา จัดนิทรรศการวาดสงขลา 3 ระหว่างวันที่ 10 มกราคม -13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ PSU Art Gallery สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ ผศ. ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา กล่าวรายงาน นายสุบิน เมืองจันทร์ นายกสมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้ กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ พร้อมด้วยศิลปินร่วมเป็นเกียรติ
ผลงานจำนวน 100 กว่าชิ้นที่ได้จัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบ On-site และ Online ได้สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์และความงดงามของจังหวัดสงขลาที่กำลังจะก้าวไปสู่เมืองมรดกโลก เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน มีศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ที่หลอมรวมความหลากหลายแบบพหุวัฒนธรรม มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ มีทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ศิลปินได้บรรจงถ่ายทอดออกมาได้อย่างโดดเด่นตามเทคนิคความชำนาญของตนเอง ช่วยสร้างสีสันและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจด้วยการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เรามีอยู่แล้ว และยังเป็นการช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในคุณค่าและความสำคัญของศิลปะ ความมีสุนทรียะ ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอนึ่ง เครือข่ายศิลปินจังหวัดสงขลา ได้รับการจดทะเบียนเป็น “สมาคมศิลปินนานาชาติภาคใต้” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ นำกระบวนการทางศิลปะมาจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันให้กับจังหวัดสงขลา ดังเช่นการจัดนิทรรศการ “วาดสงขลา ครั้งที่ 3” เป็นความร่วมแรงร่วมใจของทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน และกลุ่มศิลปินที่บูรณาการสานพลังกันเพื่อช่วยจะพลิกฟื้นเมืองสงขลาของเราให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งโดย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการดำเนินงานขับเคลื่อนพันธกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้บูรณาการการจัดแสดงผลงานทางศิลปกรรมทั้ง 2 วิทยาเขต คือ ณ หอศิลป์ภาคใต้ ที่วิทยาเขตปัตตานี และ PSU Art Gallery ที่วิทยาเขตหาดใหญ่