ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. แนะนำ 3 หลักสูตร ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (Online) ประจำเดือนมีนาคม 2565
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชวน Upskill-Reskill ทักษะคอมพิวเตอร์ กับ คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ (Online) 3 หลักสูตร ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดังนี้ [โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน)]

1) หลักสูตร การใช้งาน Word เบื้องต้นอย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 2/65
(วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้)
3-4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

2) หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 2/65
(วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้)
10-11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

3) หลักสูตร การนำเสนอผลงานในองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 2/65
(วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้)
17-18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

รายละเอียดหลักสูตร-ค่าลงทะเบียน และสมัครผ่านระบบได้ที่ https://training.cc.psu.ac.th

    สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7428 2106, 0 7428 2108 และ 0 7428 2116 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2106, 2108 และ 2116)

หมายเหตุ: รายการหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

ทุกหลักสูตรได้รับ “วุฒิบัตร” เมื่ออบรมตามเงื่อนไขของสำนักฯ

ข้อมูลบริการอบรมคอมพิวเตอร์ https://ac-service.cc.psu.ac.th
• สำนักฯ มีบริการจัดอบรมเป็นหมู่คณะทั้งในและนอกสถานที่ (In-house Training) มีทั้งแบบ On-site* และ Online Training
สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของท่าน
• นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถจัดกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรม ระบุหลักสูตรและช่วงเวลาที่ต้องการอบรมได้
[* รูปแบบ On-site ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T]