ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ขอเชิญร่วมงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” ดันงานวิจัย ต่อยอดเชิงธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักวิจัยและพัฒนา อุทยานวิทยาศาสตร์ และ เครือข่ายวิจัยภูมิภาคภาคใต้ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมงาน “PSU Research Expo and Innovation Showcase 2022” ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจในองค์ความรู้เรื่องทุนวิจัย ทิศทาง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ การสร้างมาตรฐานของการวิจัย และการถ่ายทอดอันนำไปสู่การประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายวิจัย เครือข่ายผู้ประกอบการที่มีการบูรณาการมากขึ้น เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกวดผลงานนวัตกรรมสงขลานครินทร์ และการประกวดผลงานวิจัย เพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจ ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยต่างๆ ผลผลิตทางด้านการวิจัย ผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายภาคใต้ และผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษกกระทรวง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน ถ่ายทอดสดผ่านเพจ PSUCONNEXT และ PSU Research EXPO & Innovation Showcase

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ The future of research & innovation in the post covid-19 world, การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “มาตรฐานกับงานวิจัย”, การบรรยายออนไลน์ เรื่อง “พระราชบัญญติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรมกับการปรับตัวของมหาวิทยาลัย”, การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “สงขลาโมเดล: วทน. กับโมเดลการผลิตผักอินทรีย์”, การเสวนาออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมในการนำไปสู่การต่อยอดเชิงธุรกิจ”, การประกวดนวัตกรรมสงขลานครินทร์ การประกวดผลงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจ และการจัดตลาดนัดผลงานวิจัยออนไลน์ โดยการโพสต์ขายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรม และการต่อยอดงานวิจัยจากเครือข่ายฯ รวมถึงนำเสนอผลงานที่น่าสนใจ

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการขนาดย่อม ประกอบด้วย นิทรรศการงานวิจัยและนวัตกรรมในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อ covid – 19 นิทรรศการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการนำไปต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ และนิทรรศการงานวิจัยทางด้านวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (Thailand Academy of Social Science, Humanities and Art; TASSHA) อีกด้วย

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ PSUCONNEXT และ PSU Research EXPO & Innovation Showcase