ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับ 3 สถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ส่งเสริมนักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนของสถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย
    อาจารย์บดินทร์ แวลาเตะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า ได้เสนอโครงการความร่วมมือ 4 สาบันอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่างด้านการส่งเสริมนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน Deep South Empowerment through Community Building (YECOB) ไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 15,000 ดอลลาร์ ซึ่งในการดำเนินการโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มนักศึกษา 4 สถาบัน พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการแก้ปัญหาโจทย์ในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 4 สถาบันการศึกษาในภาคใต้ตอนล่าง