ข่าวชาวสงขลานครินทร์

วิศวะคอมฯ ม.อ. ส่งชุดทดลองให้นักศึกษาเรียนถึงบ้าน เป็นรอบที่ 2




คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส่งชุดปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ให้นักศึกษาถึงบ้านอย่างต่อเนื่อง เป็นรอบที่ 2 ตามแนวคิด “ฝึกปฏิบัติ หัดทดลอง ส่งของถึงบ้าน ต้านภัยโควิด” โดยสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้มีการออกแบบ คิดค้น และผลิตชุดปฏิบัติการด้านฮาร์ดแวร์ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ให้มีขนาดเล็ก และรองรับการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาตามกรอบของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งสิ้น 181 ชุด โดยได้จัดส่งไปเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565



    บุคลากรของสาขาวิชาฯ ร่วมใจผลิตและส่งมอบให้นักศึกษาอย่างมุ่งมั่น ดำเนินการโดย ผศ. ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ. ดร.ปัญญยศ ไชยกาฬ ประธานหลักสูตร และบุคลากรของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย คุณอนุชา รัตนะ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ คุณไพบูลย์ บุญถวิล ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการฮาร์ดแวร์ และ คุณอนันต์ นิลโกสีย์ ช่างไฟฟ้า 



ผศ. ดร.นิคม สุวรรณวร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ. ดร.ปัญญยศ ไชยกาฬ ประธานหลักสูตร เปิดเผยถึงอุปกรณ์ที่จัดส่งให้นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ปฏิบัติการด้านฮาร์ดแวร์จากบ้านให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดในช่วงโควิด ได้แก่

    1. จัดส่งให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 91 ชุดวิชา 240-204 COMPUTER ENGINEERING HARDWARE LABORATORY II รองรับการเรียนรู้ในหัวข้อ DC Power Supply, LCD Display, Flip-Flop, Counter, Op-Amp, Dot Matrix Display ฯลฯ

2. จัดส่งให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 63 ชุด วิชา 240-302 ADVANCED COMPUTER ENGINEERING LABORATORY II รองรับการเรียนรู้ในหัวข้อ Arduino & LCD display, RTOS for Arduino, Board Communication และ Multi-Threads/Tasks

    3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ จำนวน 27 ชุด วิชา 241-102 BASIC DIGITAL LOGIC, ELECTRONICS, AND MICROCONTROLLERS รองรับการเรียนรู้ใน 14 หัวข้อ