ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. แนะนำ 4 หลักสูตร อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ เดือนมกราคม 2565
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ชวน Upskill-Reskill ทักษะคอมพิวเตอร์ กับ คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ (Online) แนะนำ 4 หลักสูตร เดือนมกราคม 2565 โครงการอบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน) โดยรายการหลักสูตรฝึกอบรม มีดังนี้

1) หลักสูตร Advanced formulas and Functions in MS Excel รุ่นที่ 1/65
6-7 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

2) หลักสูตร เทคนิคการจัดรูปเล่มเอกสารด้วย Word อย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 1/65
(วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้)
11-12 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

3) หลักสูตร เทคนิคและการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เบื้องต้น รุ่นที่ 1/65
(วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้)
13-14 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

4) หลักสูตร การนำเสนอผลงานในองค์กรด้วย Microsoft PowerPoint รุ่นที่ 1/65
(วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้)
20-21 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม
อบรมสดผ่านระบบออนไลน์ (Online)
สอนสดผ่านโปรแกรม Zoom โดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรม

ดูรายละเอียดหลักสูตร-ค่าลงทะเบียน และสมัครผ่านระบบได้ที่ https://training.cc.psu.ac.th

    สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7428 2106, 0 7428 2108 และ 0 7428 2116 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2106, 2108 และ 2116) ข้อมูลบริการอบรมคอมพิวเตอร์ https://ac-service.cc.psu.ac.th

▪ สำนักฯ มีบริการจัดอบรมเป็นหมู่คณะทั้งในและนอกสถานที่ (In-house Training) มีทั้งแบบ On-site* และ Online Training สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของท่าน

▪ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถจัดกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรม ระบุหลักสูตรและช่วงเวลาที่ต้องการอบรมได้

[รูปแบบ On-site ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T]

หมายเหตุ: 
• รายการหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
• ทุกหลักสูตรได้รับ "วุฒิบัตร" เมื่ออบรมตามเงื่อนไขของสำนักฯ