ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ติดอันดับ 5 มหาวิทยาลัยไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้านสมรรถนะทางวิชาการ โดย URAP
    University Ranking by Academic Performance (URAP) 2021-2022 จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากสมรรถนะทางวิชาการ ประจำปี ค.ศ. 2021-2022 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ติดอันดับ 951 ของโลก อันดับ 5 ของไทย ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดอันดับใน URAP 2021-2022 รวมทั้งหมด 21 แห่ง โดย 10 อันดับมหาวิทยาลัยไทย มีดังนี้

  1. มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
    University Ranking by Academic Performance หรือ “URAP” เป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่ก่อตั้งขึ้นโดย Informatics Institute of Middle East Technical University ประเทศตุรกี ในปี ค.ศ.2009 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการที่จะพัฒนาระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก โดยมีพื้นฐานทางด้านวิชาการตรงตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ได้แก่ คุณภาพและปริมาณของบทความวิจัยในฐานข้อมูล Web of Science การอ้างอิง และการตีพิมพ์ร่วมกับต่างประเทศ เป็นต้น โดยเริ่มทำการเผยแพร่งานวิจัยผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา

    ติดตามผลการจัดอันดับ University Ranking by Academic Performance (URAP) 2021-2022 ได้ที่ https://urapcenter.org/.../2021-2022/World_Ranking_2021-2022