ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อว.-สธ. ลงนามร่วมพัฒนาศักยภาพการให้บริการและบุคลากร รองรับศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน
    ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการดำเนินโครงการศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน และ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจังหวัดภูเก็ต โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 โดยเป็นการลงนามผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สถานที่ตั้งแต่ละหน่วยงาน 

    ความร่วมมือนี้เป็นการร่วมกันของหน่วยงานหลักที่มีความพร้อม ทั้งพื้นที่และมีบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการดำเนินโครงการ เพื่อพัฒนาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับประชาชนจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยจะร่วมมือกันด้านการผลิตและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งในและนอกระบบ พัฒนาความร่วมมือด้านการให้บริการสุขภาพที่มีความซับซ้อนซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงในระบบบริการสุขภาพ และพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ    “ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน” เป็นแนวคิดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่จะร่วมดูแลสุขภาพของคนในพื้นที่จังหวัดอันดามัน เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและอันดามัน ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) ส่งเสริมการบริการด้านการตรวจสุขภาพในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาใช้จ่ายเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแผน “ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์”(Phuket Sandbox) รวมทั้งผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับและส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นการสนองยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล และได้มีการบรรจุโครงการในแผนยุทธศาสตร์ 2561-2565 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และถือเป็นหนึ่งในจุดเน้นตามหลักการ PSU System ซึ่งมีวิทยาเขตภูเก็ตเป็นผู้ดำเนินการ