ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ทายาทของคุณซุ่ยสิ้ม ปริชญากร ผู้อุทิศที่ดินให้สร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โอนกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 5 ถนนอาเนาะรู ให้วิทยาเขตปัตตานี เพื่อบริการวิชาการชุมชน
    คุณศรีวิไล-คุณเจริญศรี ปริชญากร หลานของคุณซุ่ยสิ้ม ปริชญากร ผู้อุทิศที่ดินให้สร้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี แจ้งเจตนาโอนกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 5 ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ย่านเมืองเก่าปัตตานีให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการ

    เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำโดย รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ผศ. ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ผศ. ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี นายวีระพงค์ อาภารัตนคุณ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ได้เข้าพบคุณศรีวิไล-คุณเจริญศรี ปริชญากร เนื่องจากได้รับแจ้งให้มารับทราบเจตนาที่จะโอนกรรมสิทธิ์บ้านเลขที่ 5 ถนนอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งอยู่ในย่านเมืองเก่าปัตตานี ให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ การวิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม โดยแจ้งว่าให้มหาวิทยาลัยได้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรับโอนบ้านเลขที่ 5 ในต้นเดือนมกราคม 2565 

    ทั้งนี้ คุณศรีวิไล-คุณเจริญศรี ปริชญากร เป็นหลานของคุณซุ่ยสิ้ม ปริชญากร ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ที่ได้อุทิศที่ดิน ให้เป็นที่ดินผืนแรกในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมา