ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ จัดทำแผนปฏิบัติการ เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยกองนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน ประชุมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำแผนปฎิบัติการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2565” ตามแนวคิดการปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ บรรยาย “แนวคิด นโยบาย ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยาย “ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิชาการ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม บรรยาย “ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ บรรยาย “ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านพันธกิจสังคม และมีคณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม SKY BLUE อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 64    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า จากที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอแนวคิดการปรับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564-2565 เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ประจำปี 2564-2565 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้นำประเด็นภารกิจตามแนวคิดไปหารือรับฟังความคิดเห็นจากคณะ/ส่วนงาน เพื่อปรับปรุงข้อมูลและกำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน    การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ยังคงยึดหลักเดิมที่วางไว้เมื่อครั้งการเข้ารับตำแหน่งอธิการบดี คือ “การสานพลังปัญญา เพื่อขับเคลื่อนสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ผ่านความเป็นเลิศทางวิชาการ การขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การผลิตบัณฑิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย และการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ โดยแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหลายส่วนสอดคล้องกันแต่อาจจะมีจุดเน้นต่างกัน ซึ่งต้องมีการสร้างให้เกิดความสมดุลของนโยบายและคงไว้ซึ่งคุณค่าและรักษาจุดแข็งในเรื่องที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้