ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมงาน online workshop ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย กลุ่มโรคติดเชื้อ
    สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ฝ่ายบริหารวิจัยเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ (CENMIG) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน online workshop ภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย กลุ่มโรคติดเชื้อ หัวข้อ “Next Generation Sequencing data curation for genomic analyses” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ Cisco Webex meeting โดยงานที่จัดขึ้นมุ่งเน้นสร้างความรู้ความเข้าใจและเน้นย้ำประเด็นสำคัญต่างๆ ในเชิงปฏิบัติการที่ผู้วิจัยและผู้วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านจีโนมิกส์ของเชื้อก่อโรคพึงตระหนัก ตั้งแต่การเลือกใช้เทคโนโลยี Next Generation Sequencing ให้เหมาะสมกับโจทย์วิจัย การจัดการข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพและการคัดเลือกข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ การทำ genome mapping การวิเคราะห์เปรียบเทียบชุดข้อมูล รวมถึงแนวคิดในการออกแบบงานวิจัยในเชิงระบาดวิทยา ซึ่งประกอบด้วยการคัดเลือกประชากรให้เหมาะสมกับโจทย์วิจัย การพิจารณาคัดเลือกตัวแทนประชากรที่ดี แนวคิดในการเก็บข้อมูลทางประชากร (Demographic data) ให้เพียงพอและเกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการแปลผลร่วมกับข้อมูลทางจีโนม โดยในงานจะเปิดโอกาสให้สอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับวิทยากรในช่วงท้ายของแต่ละหัวข้อ 

    ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่าน QR code หรือ https://meeting-nstda.webex.com/webappng/sites/meeting-nstda/meeting/info/a13e1dd4adf143ba84e776399d7988f0?isPopupRegisterView=true หรือ https://www.nstda.or.th/home/eid/
(โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน) สำหรับ link การร่วม workshop ระบบจะจัดส่งให้ทางอีเมลล์ของผู้ลงทะเบียนต่อไป

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
026448150 ต่อ 81841, [email protected] (ชมพูนุท)
026448150 ต่อ 81830, [email protected] (มนต์ตา)
026448150 ต่อ 81881, [email protected] (อนงค์นาฏ)