ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ผลการแข่งขัน ASEAN Quiz และ Speech Contest ในโครงการ AIYC 2021
    การแข่งขันโครงการ “ASEAN Intervarsity Youth Competition 2021” (AIYC 2021) ภายใต้หัวข้อ “Advancing Partnerships for the Sustainable Development of the ASEAN Economy” ซึ่งจัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ ร่วมกับ Universiti Utara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ได้ปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 โดยมีการแข่งขันตอบคำถามอาเซียน (ASEAN Quiz) และประกวดกล่าวสุนทรพจน์ (Speech Contest) ผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน +3 และการบรรยายพิเศษประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจอาเซียน และ ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาอาเซียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในรูปแบบออนไลน์ ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook และ YouTube @PSUConnext    โดยเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 มีการบรรยายพิเศษ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี หัวข้อ “Advancing Partnerships for the Sustainable Development of the ASEAN Economy” และในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 มีการการบรรยายพิเศษโดย นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หัวข้อ “An Alternative, Improved ASEAN”โครงการ “ASEAN Intervarsity Youth Competition” จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่เยาวชนที่จะเป็นผู้นำอาเซียนในอนาคต เสริมสร้างสมรรถนะ ภาวะผู้นำ ผ่านการพูด และการกล่าวสุนทรพจน์ แสดงวิสัยทัศน์ต่อสาธารณชน อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทในอาเซียนและอาเซียนในบริบทโลก ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายมหาวิทยาลัยและเยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน +3     ผู้ชนะเลิศตอบคำถามอาเซียน (ASEAN Quiz) ได้รับรางวัล ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และผู้ชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์ (Speech Contest) ได้รับรางวัล ดร.ถนัด คอมันตร์ เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท     ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน ASEAN Quiz 2021 ได้แก่ Mr. Muhammad Farhan Daniel Bin Badrol Hisham และ Mr. Muhammad Haizzat Syahril bin Mohd Shudi (ทีม AIYC 43)  จาก Universiti Utara Malaysia (UUM)  

    ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Speech Contest 2021 ได้แก่ Ms. Aurelia Angeliica, Ng จาก Petra Christian University ประเทศอินโดนีเซีย นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขัน ASEAN Quiz และ Speech Contest ในโครงการ AIYC 2021 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน +3 ได้แก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย ฟิลลิปปินส์ ญี่ปุ่น บรูไน และกัมพูชา

ติดตามรายละเอียดผู้เข้าร่วมแข่งขัน และผลการแข่งขันได้ที่
https://asean.psu.ac.th/aiyc2021/