ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. แนะนำ 3 หลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ เดือนธันวาคม 2564
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ชวน Upskill-Reskill ทักษะคอมพิวเตอร์ กับ คอร์สฝึกอบรมออนไลน์ (Online) 3 หลักสูตร ประจำเดือนธันวาคม 2564 อบรมในเวลาราชการ (มีค่าลงทะเบียน) ดังนี้

1) หลักสูตร การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ด้วย PivotTable & PivotChart รุ่นที่ 1/65
(วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้)
2-3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

2) หลักสูตร PowerPoint Template and Presentation Techniques รุ่นที่ 1/65
(วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้)
14-15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

3) หลักสูตร ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic Media & Presentation ด้วย PowerPoint รุ่นที่ 1/65
(วุฒิบัตรใช้แนบสอบข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นได้)
16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. (อบรมจำนวน 12 ชั่วโมง)

รูปแบบการอบรม
อบรมสดผ่านระบบออนไลน์ (Online)
สอนสดผ่านโปรแกรม Zoom โดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานฝึกอบรม

ดูรายละเอียดหลักสูตร-ค่าลงทะเบียน และสมัครผ่านระบบได้ที่ https://training.cc.psu.ac.th

    สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7428 2106, 0 7428 2108 และ 0 7428 2116 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2106, 2108 และ 2116)

ข้อมูลบริการอบรมคอมพิวเตอร์ https://ac-service.cc.psu.ac.th
▪ สำนักฯ มีบริการจัดอบรมเป็นหมู่คณะทั้งในและนอกสถานที่ (In-house Training) มีทั้งแบบ On-site* และ Online Training 
สามารถออกแบบและพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของท่าน
▪ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถจัดกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรม ระบุหลักสูตรและช่วงเวลาที่ต้องการอบรมได้
[* รูปแบบ On-site ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข เรื่อง การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และยึดหลักมาตรการ D-M-H-T-T]

** หมายเหตุ: 
• รายการหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
• ทุกหลักสูตรได้รับ "วุฒิบัตร" เมื่ออบรมตามเงื่อนไขของสำนักฯ