ข่าวชาวสงขลานครินทร์

“สงขลานครินทร์” ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยจัดพิธีวางพวงมาลา ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และวางพวงมาลา พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากรเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมพิธีดังกล่าว โดยมีสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ผ่านการถ่ายทอดระบบ zoom ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี    พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ สำหรับพระมหากรุณาธิคุณที่ปกแผ่มาถึงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มตั้งแต่แรกก่อตั้งมหาวิทยาลัย โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สงขลานครินทร์” อันเป็นพระนามของ สมเด็จพระบรมราชชนก กรมหลวงสงขลานครินทร์ มาเป็นชื่ออันเป็นมงคลยิ่งของสถาบันการศึกษาแห่งนี้    นอกจากนั้น ยังได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นมิ่งขวัญแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แก่ เสด็จพระราชดำเนิน มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ณ วิทยาเขตปัตตานี และ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2515 - 2531 รวมทั้งได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ที่วิทยาเขตปัตตานีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2521 และวิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2528 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2519 และพระราชทานชื่อว่า "โรงพยาบาลสงขลานครินทร์" และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2529 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดและทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อก่อสร้างอาคารเย็นศิระ ซึ่งเป็นอาคารที่พักผู้ป่วยและญาติ ทรงมีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัย ดำเนินการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนต่ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และ ทอดพระเนตรต้นแบบโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2528 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย ที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท    เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมขึ้นในทุกวิทยาเขต โดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จัดพิธีวางพวงมาลา ณ อาคารสำนักงาน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กิจกรรมจิตอาสาเทิดพระเกียรติฯ บริจาคน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ชุมชนใกล้เคียง และมอบสิ่งของอุปโภคให้ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ผ่านโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลทักษิณ และ โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี    วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ตลอดเดือนตุลาคม 2564 โดยร่วมกับโครงการ 55 แสนซีซี 55 ปี ม.อ. ณ โรงพยาบาลตรัง และสถานที่รับบริจาคโลหิตทุกจังหวัด 

    กิจกรรมปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติในวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันรักต้นไม้แห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง    วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดกิจกรรม อก. จิตอาสาน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยคณาจารย์และบุคลากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ ตั้งแต่วันที่ 6 – 13 ตุลาคม 2564