ข่าวชาวสงขลานครินทร์

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายก–กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ม.สงขลานครินทร์
    วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม 16 ราย ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 มกราคม 2561 นั้น

    เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าว ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้ง 416 (6/2563) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 จึงได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มิใช่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวม 16 ราย ดังนี้

1. นายจรัส สุวรรณเวลา เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย 
2. นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายนักสิทธ์ คูวัฒนาชัย เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายบุญสม ศิริบำรุงสุข เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นางสาวปราณี กุลละวณิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายวิจารณ์ พานิช เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. นายวิจิตร ณ ระนอง เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. นายสนิท อักษรแก้ว เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสราวุธ เบญจกุล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์         เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. นางอัจฉรา จันทร์ฉาย         เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายอาวุธ ศรีศุกรี         เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

    และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งแล้ว

    บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามที่เสนอทุกราย

    ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป