ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. ให้บริการที่ปรึกษา วิจัย ฝึกอบรม และนำเที่ยว
    ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิจัย ฝึกอบรมด้านการท่องเที่ยว และให้บริการนำเที่ยว โดยมีเครือข่ายทั่วประเทศ มีเป้าหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบสร้างความสมดุลในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวก่อให้เกิดประโยชน์กับคนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตร ปริญญาเอก สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี รศ. ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร เป็นประธานหลักสูตร     ดร.ปรัชญกรณ์ ไชยคช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอุปนายกสมาคมไทยท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ กล่าวว่า การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยสร้างรายได้ให้ประเทศตลอด 60 ปีที่ผ่านมา สร้างเศรษฐกิจและรายได้ให้ประเทศ ในขณะที่ประเทศไทย มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับ 9 และรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นลำดับที่ 4 ของโลก แต่ก็สร้างผลกระทบกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมากเช่นกัน จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว (Travel and Tourism) ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ในปี ค.ศ.2018 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 130 จาก 140 ประเทศ ในประเด็นความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) นิยาม การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ หมายถึง “การท่องเที่ยวที่สร้างผลกระทบน้อยที่สุด เคารพในความแตกต่างทางวัฒนธรรม อนุรักษ์และสืบทอดประเพณี วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ควบคู่กับการสร้างประสบการณ์และความเพลิดเพลินให้กับนักท่องเที่ยว และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจแก่คนในท้องถิ่น”    คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมกับจังหวัดกระบี่ จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ วิจัย และพัฒนาภูมิภาคอันดามัน ณ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดกระบี่ ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยกลุ่มพัฒนาเมืองกระบี่ ประสานมายังสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการพัฒนาบุคลากรของ จ.กระบี่ โดยพัฒนา จ.กระบี่ มุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างโมเดลการท่องเที่ยวสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ไม่ทำลายระบบนิเวศ พร้อมมีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน สนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โดย ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. และทีมงาน คือ ดร.ปาริฉัตร สิงห์ศักดิ์ตระกูล ได้รับเชิญจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดอบรมพัฒนาสถานประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวสีเขียว โดยได้จัดอบรมหลักสูตรการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมกลุ่มจังหวัดฝั่งอันดามัน ไปแล้ว จำนวน 4 รุ่น และจัดอบรมให้กับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานและเตรียมความพร้อมด้านการท่องเที่ยวแบบ New Normal จังหวัดตรัง ในเดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2564    ศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมให้บริการเป็นที่ปรึกษา วิจัย ฝึกอบรม และให้บริการนำเที่ยว สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0 7428 6808 หรือ 0 7428 6801 Facebook page : travellake Songkhla