ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการนำเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงท่อเมนประปารองรับกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการนำเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงท่อเมนประปารองรับกลุ่มอาคารสหเวชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะท่อเมน.pdf