ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน EdPEx200 รุ่นที่ 8
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านเกณฑ์การประเมิน โครงการพัฒนาคุณภาพความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 8 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 โดยเป็นหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเลิศ อย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

    คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพความเป็นเลิศ : EdPEx200 มีการประเมินตนเองตามเกณฑ์ พร้อมกลยุทธ์ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เน้นสร้างผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ “อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ข้อมูลอ้างอิง http://www.edpex.org/2021/07/edpex200-8-1.html