ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อขจัดวงจรความยากจน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีจัดการประชุมเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อขจัดความยากจน (RENPER) ร่วมกับ 13 มหาวิทยาลัยจาก 18 ประเทศ ในวันที่ 13 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

    รศ. อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่าในวันที่ 13 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ Regional Network on Poverty Eradication (RENPER) หรือเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อขจัดความยากจน กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายภูมิภาคด้านการขจัดความยากจน ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “Breaking the cycle of urban Poverty: Challenge and strategy” หรือ การขจัดวงจรความยากจน: ความท้าทายและยุทธศาสตร์ โดยมี 13 มหาวิทยาลัยจาก 18 ประเทศ เข้าร่วมประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom และ Facebook : https://www.facebook.com/psupattanicampus/ โดยในขณะนี้ได้มีนักวิชาการจากหลายประเทศส่งผลงานวิชาการมานำเสนอแล้วรวมเกือบ 50 ผลงาน

    สำหรับกำหนดการในการประชุมเครือข่ายระดับภูมิภาคเพื่อขจัดความยากจน (RENPER) จะมีพิธีเปิดการประชุมในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด หลังจากนั้นจะเป็นการปาฐกถาโดย ศาสตราจารย์ ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ในหัวข้อ "ปฏิบัติการขจัดความยากจน" และ รศ. ดร.ซุกรี หะยีสาแม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) จังหวัดปัตตานี ปาฐกถาในหัวข้อ "จากห้องปฏิบัติการสู่ชุมชน: กรณีศึกษาการขจัดความยากจนในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย" และ การบรรยายของนักวิชาการนานาชาติ อีกหลายท่าน และในการประชุมดังกล่าว University of Benkulu (UNIB) ประเทศอินโดนีเซียมีความประสงค์จะทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้วย

    นักวิชาการหรือผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประชุมหรือรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://pattaniconference2021.pn.psu.ac.th/ และติดตามรับชมทาง Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/psupattanicampus/