ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ขับเคลื่อน Lifelong learning เพิ่มทักษะการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ผ่าน PSU MOOC
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนการศึกษาทุกช่วงวัย ส่งเสริมการนำความรู้สู่สาธารณะ มุ่งเน้นการทำประโยชน์เพื่อสังคม พร้อมพัฒนาหลักสูตรและระบบให้มีความเข้มแข็ง รองรับผู้ที่ต้องการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองในทุกช่วงวัย

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา เผยว่า Lifelong learning หรือ การศึกษาทุกช่วงวัย เป็นสิ่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญ เป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนทุกช่วงวัยที่สามารถจะเข้ามาศึกษาเพื่อ Upskill และ Reskill ตนเอง เพราะการศึกษาไม่มีการจำกัดเรื่องของอายุ การศึกษาไม่มีห้องเรียนมาเป็นอุปสรรค    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขับเคลื่อนการศึกษาทุกช่วงวัยผ่านระบบ PSU MOOC ซึ่งเปิดมาแล้วเกือบ 1 ปี มีหลักสูตรต่างๆ มากมายประมาณ 40-50 วิชา เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีผู้เรียนผ่านระบบแล้วกว่า 58,000 คน เรียนผ่านได้รับใบ certificate แล้วกว่า 16,000 คน และ PSU MySchool ซึ่งเปิดมาแล้วเกือบ 10 ปี เป็นรายวิชาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 7 กลุ่มวิชาหลัก เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถที่จะมาเรียนรู้และมาทบทวน ปัจจุบันมีผู้เรียนผ่านระบบแล้วประมาณ 60,000 คน เรียนผ่านได้รับใบ certificate แล้วกว่า 4,000 คน รวมทั้งแต่ละคณะยังมีโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับ Lifelong learning ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละคณะ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีระบบ Next-U ที่เปิดสอนรายวิชาสำหรับบุคคลทั่วไปอีกด้วย

    มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง คาดว่าสิ้นปีนี้จะมีจำนวนหลักสูตรในระบบ PSU MOOC ในหลักร้อยวิชาจาก 5 วิทยาเขต รวมทั้งยังพัฒนาหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษบนแพลตฟอร์มอาเซียนของเกาหลี และอยู่ระหว่างการหารือความร่วมมือกับเอกชนในการขับเคลื่อนให้ระบบมีความเข้มแข็งมากขึ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กล่าวอีกว่า การสร้างรายวิชาออนไลน์ของ ม.อ. ไม่จำเป็นต้องเป็นอาจารย์เท่านั้น บุคลากรสายสนับสนุน นักวิทยาศาสตร์ หรือนักวิชาการต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถ บางครั้งอาจจะให้คนเหล่านี้เข้ามาสอนในเรื่องของวิชาชีพต่างๆ ที่แต่ละคนมีความชำนาญหรือมีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนารายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

    สงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้หวังผลกำไร พร้อมเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ มุ่งเน้นการทำประโยชน์เพื่อสังคม นั่นคือ ความรู้และสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม นี่คือเป้าหมายทั้งหมดในการขับเคลื่อนการศึกษาทุกช่วงวัย หรือ Lifelong learning ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    “เชิญชวนผู้สนใจเข้ามาเรียนในระบบ PSU MOOC ของ ม.อ. มีรายวิชาต่างๆ มากมายให้เลือกเรียน เช่น หลักการ ฮาลาล-ฮารอม กับการบริโภค (Halal-Haram Principles and Consumption) ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (English for Tourist Guides) รวมถึงรายวิชาอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเอง” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กล่าว

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://mooc.psu.ac.th/