ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันฮาลาล จับมือ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ผลักดันการแพทย์ฮาลาลและมาตรฐานตอยยิบัน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล และ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการแพทย์ฮาลาลและมาตรฐานตอยยิบัน ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้การบริการการแพทย์ฮาลาลและมาตรฐานตอยยิบัน รองรับผู้ป่วยมุสลิมที่มาจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง และกลุ่มประเทศอาเซียน สร้างความเข้าใจ ในแนวปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ป่วยตามวิถีมุสลิม สร้างเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และองค์กรทางศาสนาในการรักษาผู้ป่วยตามวิถีมุสลิม ตลอดจนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตามพหุวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ ร่วมลงนาม ถ่ายทอดสดผ่านเพจ : World HAPEX ในงานแสดงสินค้าและการประชุมวิชาการนานาชาติด้านฮาลาลออนไลน์ 2564 (WORLD HAPEX ONLINE 2021) เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 64    โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันฮาลาล และสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนและเปิดหลักสูตรอบรมทักษะการใช้ภาษาอาหรับ เพื่อการบริการทางการแพทย์ ร่วมกันจัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อมวลชนในการแถลงข่าวถุงทวารเทียม และจะร่วมกันผลักดันศูนย์บริการการแพทย์ฮาลาล เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้และในประเทศ ร่วมมือ สนับสนุน และผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ฮาลาล ตลอดจนร่วมกันจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการแพทย์ฮาลาลและมาตรฐานตอยยิบันอีกด้วย