ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ.ปัตตานี รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green โครงการสำนักงานสีเขียว
    หน่วยงานจาก ม.อ.ปัตตานี เข้ารับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และระดับดี (G ทองแดง) ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศเสมือนจริง เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่วิสาหกิจชุมชน สถานประกอบการประเภทโรงแรม อุทยานแห่งชาติ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีหน่วยงานเข้ารับรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศเสมือนจริง ในโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ได้แก่ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี และอาคารสำนักงานยานยนต์), กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี และระดับดี (G ทองแดง) ได้แก่ คณะวิทยาการสื่อสาร สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 64    นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินงานและรูปแบบการตรวจประเมินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การตรวจประเมินดำเนินการต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยให้มีการตรวจประเมินออนไลน์ ซึ่งเปรียบเสมือนกับการลงพื้นที่ตรวจจริง โดยใช้แพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีที่หลากหลายในการดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาล ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี โดยในปีนี้ มีหน่วยงานและสถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง จำนวนทั้งสิ้น 324 แห่ง ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Production) มีผู้ประกอบการ ผ่านการ รับรอง 44 ราย แบ่งเป็น ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) 11 ราย ระดับดีมาก (G เงิน) 16 ราย และระดับดี (G ทองแดง) 17 ราย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) มีโรงแรม ผ่านการรับรอง 66 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 21 แห่ง G เงิน 23 แห่ง และ G ทองแดง 22 แห่ง โครงการส่งเสริมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้านอุทยานแห่งชาติ (Green National Park) มีอุทยานแห่งชาติ ผ่านการรับรอง 30 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 25 แห่ง G เงิน 3 แห่ง และ G ทองแดง 2 แห่ง โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มีสำนักงาน ผ่านการรับรอง 184 แห่ง แบ่งเป็นระดับ G ทอง 108 แห่ง G เงิน 41 แห่ง และ G ทองแดง 35 แห่ง