ข่าวชาวสงขลานครินทร์

การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 สำหรับนักศึกษา ม.อ. ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามนโยบายรัฐบาล
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 และเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 อนุมัติหลักการมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองและนักศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทั่วประเทศในการลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาภาคเรียน ที่ 1/2564 โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นขั้นบันได มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีประกาศการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

1. นักศึกษาชาวไทยระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จะได้ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบขั้นบันได (50%-30%-10%) ดังนี้

- ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา ที่ต้องจ่าย ไม่เกิน 50,000 บาท จะมีการสนับสนุนช่วยเหลือร้อยละ 50
- ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา ที่ต้องจ่าย ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท จะมีการสนับสนุนช่วยเหลือร้อยละ 30
- ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา ที่ต้องจ่าย ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป จะมีการสนับสนุนช่วยเหลือร้อยละ 10

ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา จะเป็นการสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่ายทั้งจากภาครัฐสมทบให้สถาบันอุดมศึกษาร้อยละ 60 และให้ส่วนงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สมทบร้อยละ 40 ของส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่ายร้อยละ 20 เท่านั้น 

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดหลักการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา ดังนี้

2.1 หลักสูตรที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เกิน 50,000 บาท นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่าย ร้อยละ 20 และภาครัฐสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่าย ร้อยละ 30
 
2.2 หลักสูตรที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาทแรก นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่าย ร้อยละ 20 และภาครัฐสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่าย ร้อยละ 30 

ในส่วนที่เกิน 50,000 บาทขึ้นไปถึง 100,000 บาท ซึ่งได้รับส่วนลดร้อยละ 30  มหาวิทยาลัยสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่าย ร้อยละ 12 และภาครัฐสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่าย ร้อยละ 18 นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 70
 
2.3 หลักสูตรที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษา เกิน 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษา 50,000 บาทแรก นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 มหาวิทยาลัยสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่าย ร้อยละ 20 และภาครัฐสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่าย ร้อยละ 30 

ในส่วนที่เกิน 50,000 บาทขึ้นไปถึง 100,000 บาท ซึ่งได้รับส่วนลดร้อยละ 30  มหาวิทยาลัยสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่าย ร้อยละ 12 และภาครัฐสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่าย ร้อยละ 18 นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 70 

ในส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษาตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ซึ่งได้รับส่วนลดร้อยละ 10  มหาวิทยาลัยสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่าย ร้อยละ 4 และภาครัฐสนับสนุนในลักษณะร่วมจ่าย ร้อยละ 6 นักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาร้อยละ 90

    ทั้งนี้ การคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและภาครัฐ มหาวิทยาลัยจะประกาศอัตราและแจ้งให้ทราบในรายละเอียด (ตามเอกสารแนบท้าย) โดยนักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนในอัตราร้อยละ 30 ส่วนนักศึกษาที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรืออยู่ระหว่างการขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเดียวกับผู้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนที่เหลือจากการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เสร็จสิ้น

3. นักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเดียวกับนักศึกษาตาม ข้อ 1-ข้อ 3 

4. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ จะยังได้รับสิทธิและส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเดียวกับนักศึกษาตาม ข้อ 1-ข้อ 3 ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ของรัฐหรือเอกชน และไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามหลักการข้างต้น สามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาตามสิทธิ์การเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามปกติ โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายในหลักการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

    สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์เบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ของรัฐหรือเอกชน และยังประสงค์จะใช้สิทธิลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามหลักการข้างต้น ให้ดำเนินการยืนยันสิทธิและสามารถเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษาตามส่วนที่เหลือจากการปรับลด ตามหลักการข้างต้นได้

    ขอให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทุกชั้นปี ยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 23.59 น. ผ่านเว็บไซต์ https://info.psu.ac.th

    สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ โทร. 0 7428 2072 หรือ 0 7428 2124  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล งานทะเบียนการศึกษา โทร. 0 7428 9260-4 หรือ กองนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผน สำนักงานอธิการบดี โทร. 0 7428 2069

รายละเอียดประกาศ https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_PSUTH160864.pdf