ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ อันดับ 6 E-University ของประเทศ จากการจัดอันดับ Webometrics Ranking of World Universities : July 2021
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 6 ของประเทศไทย และอันดับที่ 269 ของเอเซีย และอันดับที่ 1086 ของโลก จากการประกาศผลการจัดอันดับของ Webometrics Ranking of World Universities : July 2021 โดยการวัดผลจากตัวชี้วัด (Web Indicators) ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ Visibility 50% และ Transparency 10% และ Excellence 40%

    การจัดอันดับ "Webometrics Ranking of World Universities" จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 มีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.webometrics.info/en

    สามารถดูข้อมูลได้จาก https://www.webometrics.info/en/Asia/Thailand