ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ร่วมกับ ทน.หาดใหญ่ และองค์กรเครือข่าย เชิญรับฟัง “หาดใหญ่เปิดเมือง” ตอน Eat Pray Love @ Hatyai
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และองค์กรเครือข่าย ขอเชิญร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาหาดใหญ่ ในรายการ Hatyai Talk ครั้งที่ 4 หาดใหญ่เปิดเมือง (แห่งการเรียนรู้) ตอน Eat Pray Love @ Hatyai ในวันเสาร์ ที่  24 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.00-19.00 น 

    นำสนทนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และหัวหน้าโครงการวิจัยนครหาดใหญ่บนฐานทุนวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชน ดร.สิริวิท อิสโร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักวิจัย อาจารย์ดวงธิดา พัฒโน อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักวิจัย นายกฤดิ วรรณไชย เลขานุการ/ผู้ประสานงานโครงการ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนักวิจัยผู้ช่วย

    ดำเนินรายการโดย นายสิทธิศักดิ์ ตันมงคล ประธานมูลนิธิทักษิณคดีศึกษา และหัวหน้าโครงการวิจัยคลองเตย : การวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ และ นางสาวชนนิกานต์ วังมี เจ้าหน้าที่ Songkhla Urban Lab

    ติดตามรับชมได้ทางเพจ Hatyai Learning City https://www.facebook.com/HatyaiLearning