ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ. จัดแสดงโขนสงขลานครินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดการแสดงโขนสงขลานครินทร์ เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ยกรบ” ร่วมแสดงในกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดสงขลา อำนวยการแสดงโดย ผศ. ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มีนักศึกษาและเยาวชนโขนสงขลานครินทร์ร่วมแสดง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 67