ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา SMBC Bangkok Branch Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565
งานสวัสดิการและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา SMBC Bangkok Branch Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและกล่าวขอบคุณ Mr. Takashi Toyoda, Country Head of Thailand and General Manager of Bangkok Branch เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 6 ทุน มูลค่าทุนละ 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท