ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์ ผนึกกำลัง กอจ.สงขลา พัฒนากำลังคน รองรับอุตสาหกรรมตามมาตรฐานฮาลาล
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (กอจ.สงขลา) เพื่อสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรมในการผลิตทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในการขอการรับรองฮาลาล และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการร่วมกันในจังหวัดสงขลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกันลงนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมฮาลาลเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการต่างศาสนิกบางรายยังขาดความรู้พื้นฐานด้านมาตรฐานฮาลาล ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการจัดการด้านฮาลาลในระดับอุตสาหกรรม ทำให้เกิดข้อเสียเปรียบในด้านการแข่งขัน และความเชื่อมั่นบางส่วนของคู่ค้าที่เป็นประเทศมุสลิม จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านฮาลาลทุกมิติ โดยผ่านระบบการจัดการศึกษาระยะสั้นสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมองค์ความรู้ความเข้าใจด้านฮาลาลอย่างต่อเนื่องแก่บุคลากรมุสลิมและต่างศาสนิกในสถานประกอบการ เพื่อรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมฮาลาลของประเทศไทยในอนาคต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาล พร้อมให้การสนับสนุน เพื่อผลักดันให้หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเชื่อมั่นในระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศไทยต่อไป        ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างและพัฒนาหลักสูตรการอบรม เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ผลิตสินค้า และบริการตามหลักศาสนาอิสลาม การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อขอการรับรองฮาลาลให้ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการดำเนินกิจการฮาลาล พ.ศ. 2558 สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดอบรมต่างๆ ตามที่ตลาดต้องการ สนับสนุนสถานที่ฝึกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจัดทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการระบบมาตรฐานฮาลาล ทั้งนี้ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมทางด้านนักวิชาการ งานวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขับเคลื่อนงานทางด้านฮาลาลอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป