ข่าวชาวสงขลานครินทร์

GRAS ประเทศจีน ยกคุณภาพสาขาเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ม.อ. ขึ้นกลุ่มอันดับ 1 ของไทย
    ในการจัดอันดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยโลกครั้งล่าสุดของสถาบัน Shanghai Ranking Consultancy ประเทศจีน เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และบางสาขาที่เปิดสอนมีคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับในระดับต้นของโลก

    ทั้งนี้ โดยการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยโลกของ The Academic Ranking of World Universities (ARWU) ของ Shanghai Ranking Consultancy ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพ อันดับ 801-900 ของโลก และเป็นอันดับ 3 ของประเทศ 

    ส่วนในการจัดอันดับคุณภาพสาขาวิชาที่เปิดสอนนั้น The Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) ของ Shanghai Ranking Consultancy เช่นเดียวกัน ได้จัดอันดับให้ 3 สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้อันดับดีเยี่ยมในอันดับโลก คือ-Food Science & Technology อันดับที่ 201-300 ของโลก อันดับที่ 1 ของประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -Biotechnology อันดับที่ 401-500 ของโลก อันดับที่ 1 ของประเทศร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล -Veterinary Sciences อันดับที่ 201-300 ของโลก อันดับที่ 5 ของประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น