ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ปัตตานี ร่วมสร้างสรรค์พลัง Soft Power เพื่อความเข้มแข็งชุมชนและความประทับใจของผู้มาเยือน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โชว์พลัง “Soft Power” สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน ในการจัดประชุมสัญจรกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านกิจการนิสิตนักศึกษา 200 คนจาก 29 สถาบันอุดมศึกษา โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีผ่านกิจกรรมในโครงการ Pattani Heritage City การบรรยายพิเศษหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การเสริมสร้างสมรรถนะจิตอาสาสู่นักศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งด้านพหุวัฒนธรรมของปัตตานี ที่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ สร้างนักศึกษาให้เข้าใจความสำคัญของสังคมที่มีวัฒนธรรมเป็นฐาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เคารพในความต่าง ร่วมกันขับเคลื่อนสังคม เป็นพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาประเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ทปอ. ได้แสดงความชื่นชมวิทยาเขตปัตตานี ที่สามารถใช้พลัง “Soft Power” ที่มีอยู่หลากหลายในพื้นที่ มานำเสนอเพื่อก่อให้เกิดความประทับใจ การยอมรับและความชื่นชมของผู้มาเยือน เพื่อที่จะกลับมาเยือนในครั้งต่อไป ซึ่งประกอบด้วย