ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทย์ ม.อ. จัดประชุมนานาชาติ IRN Symposium ครั้งที่ 2 ดันงานวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเชนเซอร์สู่การใช้ประโยชน์
    เครือข่ายการออกแบบและสร้างเชนเซอร์แนวใหม่ โปรแกรมวิจัย การออกแบบและสร้างเซนเซร์แนวใหม่บนฐานของเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ศ. ดร.ปณต ถาวรังกูร จัดประชุมนานาชาติ IRN Symposium ครั้งที่ 2  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยไทยและต่างชาติ ทำให้เกิดความคิดและมุมมองใหม่ๆ ในการทำวิจัย รวมทั้งการต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ และเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ของานวิจัยของเครือข่ายฯ ไปสู่แวดวงนักวิจัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ใช้ประโยชน์ของงานวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเชนเซอร์ในประเทศไทย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยด้านเซนเซอร์ในวงกว้าง โดยมีนักวิจัย นักศึกษา และภาคเอกชนที่สนใจเข้าร่วม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา 
    ภายในงานมีการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ การเสวนาพิเศษงานวิจัยกับโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย ผศ. ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานคณะอนุกรรมการ แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. และผู้แทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้ง การเสวนาพิเศษ ตัวอย่างความสำเร็จของการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดย ศ. ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล รศ. ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผู้แทนจากห้างหุ้นส่วน ม่อนทิพย์ จำกัด ผู้แทนจากบริษัท เชิร์ฟ ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มศักยภาพทีมวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศต่อไป