ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์วิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนและเสมอภาค
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ เครือข่ายทางการศึกษา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The National and International Conference on Education 2023 (NICE) ภายใต้หัวข้อ “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน: Cultivating Sustainable and Equitable Education for All” ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในการรวมกันยกระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่างยั่งยืนและเสมอภาค เป็นเวทีให้นักวิชาการ นักการศึกษา และนักวิจัยนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนางานทางวิชาการ ตลอดจนขยายเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธาน ผศ. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวต้อนรับ รศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย วิทยากร คณะผู้บริหาร ผู้แทนเจ้าภาพร่วม บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และระบบออนไลน์ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The National and International Conference on Education 2023 (NICE) ภายใต้หัวข้อ “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน: Cultivating Sustainable and Equitable Education for All” เป็นความร่วมมือของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพหลัก จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และความร่วมมือในอนาคตระหว่างนักวิชาการและผู้นำเสนอในวงการการศึกษา

ด้าน ผศ. ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า การประชุมวิชาการในครั้งนี้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นั่นคือ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ และพันธกิจในด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้ การสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ การผสมผสานและการประยุกต์ความรู้

ขณะที่ รศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์วิจัยระดับชาติและนานาชาตินี้เป็นการรวบรวมนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาในอาเซียนและทั่วโลก ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อความร่วมมือในอนาคต ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน” โดยมีเจ้าภาพร่วมจาก 19 สถาบันสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ และ 20 สถาบันสำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มีผู้ส่งงานวิจัยจำนวน 178 ผลงาน ประกอบด้วย 164 ผลงานสำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติ และ 14 ผลงานสำหรับการประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายในงานมีการบรรยายพิเศษ "Equitable Education for All – Lessons from Finland" โดย H.E. Jyri Järviaho Ambassador of Finland to Thailand การบรรยายพิเศษ โดย วิทยากร (TBC) การบรรยายพิเศษ "Oral Reading Fluency Assessment for Identifying Students At-Risk in Reading Ability" โดย Prof. Dr. Akihito Kamata Southern Methodist University, USA และการบรรยายพิเศษ "ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคนในยุคดิจิทัล" โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ CEO, The S Curve Company Limited