ข่าวชาวสงขลานครินทร์

แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 432 (3/2566) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 จึงแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ และรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและการเงิน 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ 

5. รองศาสตราจารย์สุนทร วงษ์ศิริ สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

8. รองศาสตราจารย์กรัณฑ์รัตน์ สุนทรพันธ์ สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี 

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดินทร์ แวลาเตะ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

15. รองศาสตราจารย์สุชาดา ทิพย์มนตรี วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

  _แต่งตั้งรองอธิการบดี.pdf