ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6
    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ เครือข่ายทางการศึกษา จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 (The National and International Conference on Education 2023 (NICE) ภายใต้หัวข้อ “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน: Cultivating Sustainable and Equitable Education for All” ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และระบบออนไลน์ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทยและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในการรวมกันยกระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่างยั่งยืนและเสมอภาค เป็นเวทีให้นักวิชาการ นักการศึกษา และนักวิจัยนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนางานทางวิชาการ ตลอดจนขยายเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

    ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ "Equitable Education for All – Lessons from Finland" โดย H.E. Jyri Järviaho Ambassador of Finland to Thailand การบรรยายพิเศษ โดย วิทยากร (TBC) การบรรยายพิเศษ "Oral Reading Fluency Assessment for Identifying Students At-Risk in Reading Ability" โดย Prof. Dr. Akihito Kamata Southern Methodist University, USA และการบรรยายพิเศษ "ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคนในยุคดิจิทัล" โดย ดร.ศุภธิดา พรหมพยัคฆ์ CEO, The S Curve Company Limited

    นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน” โดย ผศ. ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์ รองเลขาธิการคุรุสภา ดร.ภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ รศ. ดร.วินัย พูลศรี รองประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย นำเสวนาโดย รศ. ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ติดต่อสอบถามได้ที่  งานประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัยฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 086-4892968 
E-mail : [email protected] หรือ http://edumis.pn.psu.ac.th/nice2023/about.php