ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีทางสุขภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาล: แนวโน้มใหม่ในการดูแลภาวะฉุกเฉินบาดเจ็บและวิกฤต”
ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับเครือข่าย เชิญชวนอาจารย์ พยาบาลวิชาชีพ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีทางสุขภาพและนวัตกรรมทางการพยาบาล: แนวโน้มใหม่ในการดูแลภาวะฉุกเฉินบาดเจ็บและวิกฤต” วันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเเรมคริสตัลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และ Online ผ่านระบบ Zoom meeting

ภายในงานมีการบรรยายทางวิชาการ การจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของผู้จัดและเครือข่าย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน พร้อมส่งบทคัดย่อและบทความฉบับเต็ม (Full Paper) เพื่อนำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2566 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยระบบการป้องกันและดูแลผู้บาดเจ็บและฉุกเฉิน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทร. 0-7428-6485 E-mail : rc.nurse1201@gmail.com