ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
    วันนี้ (26 พฤษภาคม 2566) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัด ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 25-31 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมหรรษา เจบี และ โรงแรม บีพี แกรนด์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ ๑๐๐ ปีวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ
    ในการนี้ ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร รศ. ดร.พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการมูลนิธิ สอวน. เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก และ รศ. บุญรักษา สุนทรธรรม กราบบังคมทูลรายงานการจัดการแข่งขันฯ
    จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20 และทอดพระเนตรนิทรรศการครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศยกย่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก