ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ในการประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference 15-16 มิ.ย. นี้
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ระหว่างคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการ PSU Education Conference ขึ้น เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

    ในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดสมรรถนะแก่ผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งจะเป็นเวทีของการสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยใน 3 กลุ่มสาขาวิชา และ 14 หัวข้อย่อย ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ตลอดจนการวิจัยในชั้นเรียน

                                                 

    ภายในงานพบกับปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens” โดย ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ และผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาผู้นำและสร้างสันติธรรม รักสคูล จังหวัดขอนแก่น และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Academic Honesty: Concept and Implementation” โดย Professor Dr. David Knauft มหาวิทยาลัยจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

                                                

    นอกจากนี้ ยังมีการบรรยาย เรื่อง “สถานการณ์ความสุจริตทางวิชาการของนักศึกษาไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร เริงธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการบรรยาย เรื่อง “จริยธรรมในการสร้างผลงานทางวิชาการของนักวิจัยอาชีพในประเทศไทย” โดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)    ปิดท้ายที่การเสวนาเรื่อง “ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่” โดย นางสาวเบญจมาศ เบ็ญจกล นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นายศุภกฤต ทองเอียด นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และนายเตาเฟ็ต สะแลแม นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ โดยไม่มีค่าลงทะเบียน ได้ที่ เว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มิถุนายน 2566

    สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ โทร. 0 7428 9220 อีเมล: educonf@g.psu.ac.th หรือ https://educonf.psu.ac.th/ 

กำหนดการ The 11th PSU Education Conference :
https://educonf.psu.ac.th/wp-content/uploads/2023/05/11th-PSUEduconf-programme-th.pdf 

  _กำหนดการ the 11th PSU Edu Conf_edit.pdf