ข่าวชาวสงขลานครินทร์

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.อ. เป็นวันแรก
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2566

    วันนี้ (10 พฤษภาคม 2566) เวลา 12.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันแรก

    ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัย อุปนายกนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในรอบปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นปีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคมและประเทศชาติ ครบรอบปีที่ 54 ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย การดำเนินงานที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ประจำปี 2564 จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งสิ้น 340 สาขาวิชา     โดยปีนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ ทูลเกล้าถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หลักสูตรและการสอน) แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์) แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา    ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กราบทูลถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสทูลเกล้าถวายปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (หลักสูตรและการสอน) ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเข้าเฝ้าถวายปริญญากิตติศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเฝ้าถวายครุยวิทยฐานะ รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร     และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กราบทูลถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสทูลเกล้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พยาบาลศาสตร์) ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้เข้าเฝ้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แล้ว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ วังศุโขทัย จากนั้นพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่
- นายอนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์